ระยะทางราง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ระยะทางราง
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
facebook   twiter

รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทุติยภูมิระยะทางราง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยการคำนวณหาความหนาแน่นของโครงข่ายราง (กิโลเมตรต่อตารางกิโลเมตร)

Data source cannot be displayed.
ระยะทางราง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 2146a6d7-0006-46dc-ab95-c26eaa81bc6c
Tags IMD จัดอันดับ ตัวชี้วัด ทางราง ระยะทางราง ราง
Visibility Public
Dataset create date July 25, 2022
Maintain date February 12, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
Contact Email datacatalog@otp.go.th
Objective
  • แผนระดับที่ 3 (มติครม. 4 ธ.ค. 2560)
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางราง ทั้งหมด 4 หน่วยงาน ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด, กรุงเทพมหานคร
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language ไทย
Last updated date 2022-05-29
Data release calendar 2022-05-29
First year of data (Statistical data) 2561
Last year of data (Statistical data) 2565
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Unit of measure (Statistical data) กิโลเมตร
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
สถานะการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากการวางกลไกการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีเป้าหมายเพื่อ มีข้อมูลพื้นฐาน...
Last update dataset : March 3, 2023  
pdf xlsx
ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง
Last update dataset : March 1, 2023  
csv
สดช. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาวางกลไกการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีเป้าหมายเพื่อ มีข้อมูลพื้นฐาน (Baseline)...
Last update dataset : February 21, 2023  
csv docx xlsx