ชุดข้อมูลรายงานจำนวนประชากร จำแนกรายจังหวัด แยกตามสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2563 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ชุดข้อมูลรายงานจำนวนประชากร จำแนกรายจังหวัด แยกตามสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2563
Rating
Organizations : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
facebook   twiter

หมายเหตุ : UCS สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(UCS)

WEL สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทมีสิทธิย่อย(WEL)

SSS สิทธิประกันสังคม

SSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ

OFC สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ

SOF สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ

SBF สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการการเมือง

FRG สถานะคนไทยในต่างประเทศ

BFC สิทธิข้าราชการการเมือง

NRD สถานะคนต่างด้าว

VOF สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ

VSS สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก

VBF สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการการเมือง

VSO สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ

PVT สิทธิครูเอกชน

PSS สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน

POF สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ

PBF สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการการเมือง

PSO สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ

VPT สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก

VPS สิทธิครูเอกชน/สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก

VPO สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ

SIF สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ

PSI สิทธิครูเอกชน/สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ

VIO สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ

VSI สิทธิประกันสังคมแบบทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก

STP บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

ค่าว่าง บุคคลที่ยังไม่ลงทะเบียนตามมาตรา 6

005 บุคคลที่ไม่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(รอยืนยันสิทธิ)

IOL สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

L01 สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

L02 สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง

L03 สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

L04 สิทธิครูเอกชน/สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

L05 สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง

L06 สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

L07 สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง

L08 สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

LBF สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง

LGO สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

OFL สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

PIL สิทธิครูเอกชน/สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

PLB สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง

PLG สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

POL สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

PSL สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

SIL สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

SLB สิทธิประกันสังคม/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง

SLG สิทธิประกันสังคม/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

SOL สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

VIL สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

VLB สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง

VLG สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

VOL สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

VPL สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

VSL สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

OBV สิทธิข้าราชการ/สิทธิข้าราชการการเมือง/สิทธิทหารผ่านศึก

OFB สิทธิข้าราชการ/สิทธิข้าราชการการเมือง

SOB สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิข้าราชการการเมือง

NRH สิทธิบุคคลต่างด้าว (ซื้อประกันสุขภาพ)

DIS สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ)

DOF สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ)/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ

DLG สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ)/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

DOL สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ)/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

DPV สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ)/สิทธิครูเอกชน

กรณีสิทธิ UCS, WEL, STP นับข้อมูลตามหน่วยบริการประจำ

กรณีสิทธิ SSS นับข้อมูลตาม รพ.รักษา

นับจำนวนประชากรจากเลขประจำตัวประชาชนที่ออกโดยกรมการปกครองเท่านั้น พื้นที่ 'UCS','WEL','STP' = PURCHASE_PROVINCE พื้นที่ที่ลงทะเบียน

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลรายงานจำนวนประชากร จำแนกรายจังหวัด แยกตามสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2563
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 3c8e666a-0634-4e7b-9e8f-a3891f047bd9
Groups สาธารณสุข
Tags จำนวนประชากร ปีงบประมาณ 2563 รายเดือน สิทธิหลักประกันสุขภาพ
Visibility Public
Dataset create date August 3, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Contact Email c2_reg@nhso.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ความหนาแน่นประชากร เป็นการวัดปริมาณประชากรในหน่วยพื้นที่หนึ่ง ๆ โดยขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกนำมาสำรวจ ในที่นี้หมายถึง จำนวนประชากรต่อตารางกิโลเมตร
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
กรมการปกครองขอให้สำนักงานสถิติเเห่งชาติประมวลผลรายการสถิติทางการเพิ่มเติมเพื่อเผยแพร่
Last update dataset : April 12, 2024  
csv json