โครงการวิชาการ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
โครงการวิชาการ
Rating
Organizations : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

โครงการวิชาการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Data source cannot be displayed.
โครงการวิชาการ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 72cb781d-e186-46e9-a172-1c3cffcbf724
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags งานวิจัย โครงการวิชาการ
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date February 27, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
Contact Person ส่วนงานวิจัยและวิชาการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล
Contact Email webmaster@niets.or.th
Objective
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนปฏิรูปประเทศ
 • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ตามเวลาจริง
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
URL https://www.niets.or.th/th/catalog/view/498
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  ผลงานที่ได้รับรางวัล
  Last update dataset : March 2, 2023  
  csv
  รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบอินโฟกราฟิก
  Last update dataset : March 2, 2023  
  csv
  รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
  Last update dataset : March 2, 2023  
  csv xlsx