Text Size | A   A   A
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ จำแนกตาม สาขาวิชาชีพ, สาขา/สายงาน, อาชีพ, ชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ
Rating
Organizations : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ โดยจำแนกตาม สาขาวิชาชีพ, สาขา/สายงาน, อาชีพ, ชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Data source cannot be displayed.
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ จำแนกตาม สาขาวิชาชีพ, สาขา/สายงาน, อาชีพ, ชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 479dd3bc-8261-4832-8218-fbe3b01332eb
Tags คุณวุฒิวิชาชีพ ประเมิน มาตรฐาน มาตรฐานอาชีพ วิชาชีพ สถาบันการศึกษา สมรรถนะบุคคล
Visibility Public
Dataset create date May 24, 2022
Maintain date June 23, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Contact Email it@tpqi.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ครึ่งปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect อื่นๆ
มาตรฐาน
URL https://tpqi-net.tpqi.go.th/
Data Language ไทย
Created date 2021-12-03
Last updated date 2022-05-24
Reference Data Yes
High Value Dataset No Show
Related
เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง กรมประมง ช่วยในการบริหารจัดการการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65...
Last update dataset : July 26, 2022  
csv xlsx docx
ดำเนินการศึกษามาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งแนวปฏิบัติและมาตรฐานวิชาชีพด้านปัญญาประดิษฐ์ในต่างประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ (1) feedback จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่ สถจ. โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf