ข้อมูลทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พิจิตร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พิจิตร
Rating
Organizations : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
facebook   twiter

ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ณ ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดแนวทาง และมาตรการเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการรับรองสถานภาพของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รองรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนและหน่วยงานต่างๆ อาทิ กองทุนหมู่บ้าน อบต. เทศบาล และ อบจ. เป็นต้น และสร้างความมั่นใจแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สำหรับความร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ในพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์สู่เป้าหมายที่วางไว้

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พิจิตร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 92126fdd-7eb8-41e1-b1da-323ba77fd243
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags พิจิตร เกษตรกร เลี้ยงสัตว์
Visibility Public
Dataset create date February 10, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายอดิศักดิ์ จิตพล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
Contact Email pvlo_pic@dld.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเกษตรให้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพ
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
จำนวนสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร (สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราจำจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร (ภาพรวม) ตั้งแต่...
Last update dataset : April 12, 2024  
xls
จำนวนสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราจำจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร (ภาพรวม)
Last update dataset : April 12, 2024  
xls