Text Size | A   A   A
S5.3.1 ข้อมูลแผนการปฏิบัติราชการประจำปี
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

การจัดทำแผนยุทธศาสต์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ

Data source cannot be displayed.
S5.3.1 ข้อมูลแผนการปฏิบัติราชการประจำปี
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d7cb71a2-c13c-4f69-8118-cce8a35c170c
Tags แผน
Visibility Public
Dataset create date June 21, 2022
Maintain date June 21, 2022
Data Type ข้อมูลหลากหลายประเภท
Contact Person ว่าที่ร้อยตรี พลากร เวียงดอนก่อ
Contact Email planningtmd2021@gmail.com
Objective ยุทธศาสตร์ชาติ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source หน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect อื่นๆ
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน (ยศ.)
URL http://www.tmd.go.th/aboutus/vision.php
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2017-01-01
Last updated date 2021-01-01
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับผ่านมติ ครม. หรือฉบับก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการจัดเตรียมแผนการจัดทำสถิติเพื่อขออนุมัติผลิตสถิติเช่น...
Last update dataset : July 25, 2022  
doc pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการจัดเตรียมแผนการจัดทำสถิติเพื่อขออนุมัติผลิตสถิติเช่น...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf docx