ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Rating
Organizations : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
facebook   twiter

ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 0341806d-e01a-4e15-9084-a29467d90066
Groups การศึกษา
Tags ที่ตั้งโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท.
Visibility Public
Dataset create date March 23, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายนุกูล บุญทวี
Contact Email nugoonbo@dla.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ผลคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทวนสอบความต่อเนื่องในการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กรที่เข้ารับการส่งเสริมการปฎิบัติตามมาตรฐานฯ ในปีที่ 2-3...
Last update dataset : September 12, 2023  
xls
รายชื่อองค์กรที่มีผลคะแนนการทวนสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
Last update dataset : September 12, 2023  
xls
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรที่สมัครเพื่อเข้ารับการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Last update dataset : September 12, 2023  
csv xls