สถิติการให้บริการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติการให้บริการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
Rating
Organizations : เทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
facebook   twiter

จำนวนผู้มาติดต่อราชการกองสวัสดิการสังคม จำแนกตามประเภทงานด้านต่างๆ รายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564)

Data source cannot be displayed.
สถิติการให้บริการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 4466d84d-1eb7-4803-a195-4e8aa2c92384
Groups สถิติทางการ
Tags การรับบริการด้านสวัสดิการสังคม การให้บริการทางสวัสดิการสังคม สวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง
Visibility Public
Dataset create date July 26, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Contact Email info@banbungcity.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage เทศบาล/อบต.
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ประชากรที่มีความลําบากหรือปัญหาสุขภาพต่อเนื่องตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และประชากรที่มีความลําบากในการดูแลตนเอง รวมทั้งประชากรที่มีลักษณะความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจหรือสติปัญญา
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json
จํานวนเงินที่บริจาคเป็นสาธารณกุศล ซึ่งอาจมีพื้นฐานจากศรัทธาทางศาสนาความเชื่อ เกี่ยวกับการบริจาคทาน แต่ผลที่ได้รับ โดยตรง คือประโยชน์ของสาธารณชน เช่น เงินบริจาคมูลนิธิต่างๆ...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json
จำนวนผู้บริจาคเพื่อสาธารณกุศล
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json