สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม ปี 2563 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม ปี 2563
Rating
Organizations : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
facebook   twiter

สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม ปี 2563

Data source cannot be displayed.
สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม ปี 2563
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 490baa1d-1057-4a9c-ae25-3f059aec08eb
Groups การเมืองและการปกครอง
Tags ด้านสังคม สังคมและสวัสดิการ เครือข่ายภาคประชาสังคม
Visibility Public
Dataset create date February 11, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายชัยรัตน์ เหี้ยทา
Contact Email nakhonphanom@m-society.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
สำนักงานสถิติแหงชาติจัดทำการสำรวจความพิการครัง้แรกในป 2545 และจัดทำอยางตอเนื่องทุก 5 ป มีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูพิการ...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
ข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงรายชื่อองค์กรประเภทเครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วน ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายทางการศึกษา เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม/ชุมชน...
Last update dataset : April 12, 2024  
xls json csv
กองสวัสดิการ
Last update dataset : January 7, 2022  
url docx pdf