ข้อมูลชุดดินมาตราส่วน 1:25,000 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลชุดดินมาตราส่วน 1:25,000
Rating
Organizations : กรมพัฒนาที่ดิน
facebook   twiter

ข้อมูลชุดดิน เป็นการสำรวจ จำแนกดิน และจัดทำแผนที่ทรัพยากรดิน โดยมีหน่วยแผนที่อยู่ในระดับชุดดิน (Soil series) ซึ่งเป็นการจำแนกดินขั้นต่ำสุดในการจำแนกดินระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil taxonomy) แผนที่ดินมีขนาดมาตราส่วน 1:25,000 นำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรดินเพื่อการเรียกใช้งาน ซึ่งข้อมูลชุดดินใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรการวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดระดับความเหมาะสมของดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ และใช้ในการประเมินศักยภาพของดิน กำลังผลิตของดิน และประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้ที่ดิน รายละเอียดข้อมูล (Attribute data) ประกอบด้วย - รหัสชุดดิน - ชื่อชุดดิน - เนื้อที่ (ไร่)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลชุดดินมาตราส่วน 1:25,000
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Geographic dataset
Equivalent scale
Positional accuracy
Created date
Last updated date
Data release date
Additional Info
Data Key 8b045556-0368-445d-ac64-e4be539cfa0c
Groups เกษตรกรรม
Tags soilseries กรมพัฒนาที่ดิน กลุ่มชุดดิน ข้อมูลดิน ชุดดิน ดิน ทรัพยากรดิน วางแผนการใช้ที่ดิน
Visibility Public
Dataset create date December 25, 2021
Maintain date May 15, 2022
Data Type ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
Contact Person กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
Contact Email oss_4@ldd.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit อื่นๆ
10 ปี
Geo Coverage จังหวัด
Data Source การสำรวจและจัดเก็บข้อมูล
Data Format
  • Image
  • Shapefile
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL https://tswc.ldd.go.th/DownloadGIS/Index_Soil.html
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Equivalent scale (Geoinformatics data) 1:25,000
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ได้จากการวิเคราะห์พื้นที่โดยพิจารณาจากพื้นที่ราบลุ่มต่ำมีลักษณะภูมิสัณฐาน (Landform) ประเภทที่ราบน้ำท่วมถึง (Floodplain)...
Last update dataset : October 25, 2022  
url zip
ชุดดินในจังหวัดนนทบุรี ปี2565 เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดการดินในการผลิตพืชผลทางการเกษตร
Last update dataset : September 12, 2022  
zip
พื้นที่เกษตรเสี่ยงดินโคลนถล่ม เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยสมาการการสูญเสียดิน A = RKLSCPข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย -ข้อมูลดิน...
Last update dataset : May 15, 2022  
shp