ข้อมูลชุดดินมาตราส่วน 1:25,000 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลชุดดินมาตราส่วน 1:25,000
Rating
Organizations : กรมพัฒนาที่ดิน
facebook   twiter

ข้อมูลชุดดิน เป็นการสำรวจ จำแนกดิน และจัดทำแผนที่ทรัพยากรดิน โดยมีหน่วยแผนที่อยู่ในระดับชุดดิน (Soil series) ซึ่งเป็นการจำแนกดินขั้นต่ำสุดในการจำแนกดินระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil taxonomy) แผนที่ดินมีขนาดมาตราส่วน 1:25,000 นำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรดินเพื่อการเรียกใช้งาน ซึ่งข้อมูลชุดดินใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรการวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดระดับความเหมาะสมของดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ และใช้ในการประเมินศักยภาพของดิน กำลังผลิตของดิน และประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้ที่ดิน รายละเอียดข้อมูล (Attribute data) ประกอบด้วย - รหัสชุดดิน - ชื่อชุดดิน - เนื้อที่ (ไร่)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลชุดดินมาตราส่วน 1:25,000
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Geographic dataset
Equivalent scale
Positional accuracy
Created date
Last updated date
Data release date
Additional Info
Data Key 8b045556-0368-445d-ac64-e4be539cfa0c
Groups เกษตรกรรม
Tags soilseries กรมพัฒนาที่ดิน กลุ่มชุดดิน ข้อมูลดิน ชุดดิน ดิน ทรัพยากรดิน วางแผนการใช้ที่ดิน
Visibility Public
Dataset create date December 25, 2021
Maintain date May 15, 2022
Data Type ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
Contact Person กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
Contact Email oss_4@ldd.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit อื่นๆ
10 ปี
Geo Coverage จังหวัด
Data Source การสำรวจและจัดเก็บข้อมูล
Data Format
  • Image
  • Shapefile
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL https://tswc.ldd.go.th/DownloadGIS/Index_Soil.html
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Equivalent scale (Geoinformatics data) 1:25,000
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลทางด้านปฐพีวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานออกแบบ งานก่อสร้างทางและสะพาน เป็นต้น
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ถาวรและเนื้อที่ป่าไม้ถาวรรายจังหวัด โดยจัดเก็บข้อมูลใน รูปแบบ CSV ใช้เป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาและเปรียบเทียบพื้นที่ป่าไม้ถาวรในประเทศไทย
Last update dataset : April 1, 2024  
csv api
ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เป็น ข้อมูลการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ...
Last update dataset : April 1, 2024  
xlsx csv