ข้อมูลภูมินามสมุทรสาคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลภูมินามสมุทรสาคร
Rating
Organizations : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ฐานข้อมูลภูมินามในสมุทรสาครนี้เกิดขึ้นจากงานวิจัย 2 ชิ้น ได้แก่ ภูมิสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสมุทรสาคร กรณีศึกษาภูมินามในอำเภอเมืองสมุทรสาคร และภูมิสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสมุทรสาคร กรณีศึกษาภูมินามอำเภอกระทุ่มแบนอำเภอบ้านแพ้ว ภายใต้โครงการการศึกษาวิจัยสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาถึงลุ่มแม่น้ำท่าจีน ปีที่ 1 และ 2 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 ตามลำดับ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ซึ่งมีสรุปผลการศึกษาของงานวิจัยทั้งสองชิ้นดังนี้ งานวิจัยนี้ มุ่งประเด็นไปในเรื่องของการศึกษาเชิงพื้นที่ ที่มีภูมิทัศน์ที่หลากหลาย ซึ่งได้แก่พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยในการวิจัยระยะที่ 1 ได้ศึกษาภูมินามประเภท “ชื่อหมู่บ้าน” ของอำเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งมีจำนวน 148 ชื่อ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การอธิบายถึงที่มาของชื่อหมู่บ้านโดยคนในชุมชน มักเป็นเรื่องมุขปาฐะ และเป็นไปในทำนองที่เรียกว่า “อัตวิสัย” อย่างไรก็ตาม ที่มาของชื่อหมู่บ้านบางชื่อ ก็สามารถใช้แนวคิดที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมา ซึ่งเรียกว่า “ภูมิลักษณ์นิยม” มาใช้อธิบายที่มาของชื่อได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะของภูมิทัศน์ทางธรรมชาติของหมู่บ้านนั้นได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น เป้าหมายของการศึกษาภูมินามศาสตร์เชิงมานุษยวิทยาในครั้งนี้ จึงมิใช่การค้นหาข้อเท็จจริง แต่เป็นการนำเสนอทั้ง “ข้อเท็จ” และ “ข้อจริง” ที่ปรากฏในเรื่องเล่า เพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชื่อสถานที่กับรูปแบบภูมิทัศน์ท้องถิ่น ทั้งนี้ก็เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงระหว่างพลวัตทางสังคมวัฒนธรรม กับพลวัตของภูมินามในท้องถิ่น

สำหรับอีกชิ้นหนึ่งเป็นงานศึกษาต่อเนื่องจากโครงการวิจัยฯ กรณีศึกษาภูมินามในอำเภอเมืองสมุทรสาคร คือ กรณีศึกษาภูมินามอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว โดยในฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมที่มาของชื่อหมู่บ้านในอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว เพื่อนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงรูปแบบระหว่าง “ชื่อหมู่บ้าน” กับสิ่งต่างๆ ได้แก่ ภูมิทัศน์ ภูมิสังคม ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม-วัฒนธรรม ในบริบทประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยศึกษาผ่านชื่อหมู่บ้านทั้งหมดเชิงพื้นที่ 264 ชื่อหมู่บ้าน ผลการศึกษาพบว่า วิธีการทางโครงสร้างทางภาษาศาสตร์สามารถวิเคราะห์ว่า ชื่อหมู่บ้านในเขตอำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว ซึ่งเป็นชุมชนเกิดในระยะหลังของพัฒนาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทั้งจังหวัด ส่วนใหญ่ตั้งชื่อตามภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่อยู่โดยรอบหมู่บ้านมากกว่าภูมิลักษณ์ที่เป็นที่นิยมในบริเวณอำเภอเมืองสมุทรสาคร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลภูมินามสมุทรสาคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 095f81ee-b4df-401c-ade3-8eac68a6edad
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags ภูมิทัศน์ ภูมินาม ภูมิสังคม ลุ่ม วัฒนธรรม สมุทรสาคร สังคม เจ้าพระยา แม่น้ำ
Visibility Public
Dataset create date December 14, 2020
Maintain date March 17, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ผู้ดูแลระบบ
Contact Email webmaster@sac.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
การสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน เป็นการสำรวจตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น 21 ตามตัวชี้วัดที่ 1.1...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv json
เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ 1. ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน 2. ศาสนา 3. การยอมรับพฤติกรรมทางสังคม 4. คุณธรรม - จริยธรรม 5....
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
ลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบของหัวหน้าครัวเรือน ขนาดของครัวเรือน จำนวนผู้ทำงานหารายได้ในครัวเรือน...
Last update dataset : April 12, 2024  
json csv