ซุ้มบริการการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ซุ้มบริการการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ชั้นข้อมูลซุ้มบริการการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

ซุ้มบริการ การท่องเที่ยว จัดสร้างเพื่อให้บริการตอบคำถามนักท่องเที่ยว ชาวไทย และชาวต่างประเทศ สนับสนุนข้อมูล เอกสาร หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ด้านการท่องเที่ยว ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว เช่น ตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจท้องที่

Data source cannot be displayed.
ซุ้มบริการการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ca131c05-8766-418f-b89e-0981db6be16b
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Tags กรุงเทพมหานคร ซุ้ม ซุ้มท่องเที่ยว ที่ตั้ง ท่องเที่ยว
Visibility Public
Dataset create date August 11, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
การเดินทางข้ามจังหวัด/ท่องเที่ยวต่างจังหวัด ในที่นี้ หมายถึง การเดินทางจากถิ่นที่อยู่อาศัยประจำในจังหวัดหนึ่งไปยังสถานที่ที่อยู่ในอีกจังหวัดหนึ่งเป็นการชั่วคราว...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
สำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เดินทางท่องเที่ยวในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ (1) พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ได้แก่...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv