จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2563 เทอม 3 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2563 เทอม 3
Rating
Organizations : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
facebook   twiter

จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2563 เทอม 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Data source cannot be displayed.
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2563 เทอม 3
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ae9f3461-7c17-42bf-9724-53a04808f47c
Groups การศึกษา
Tags ด้อยโอกาส นักเรียน ปทุมธานี โรงเรียน
Visibility Public
Dataset create date August 27, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person วันเพ็ญ แตงงาม
Contact Email ict@ssps4.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไตรมาส
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนต่างชาติ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประมวลผลจากข้อมูลรายบุคคลนักเรียน ที่โรงเรียนสาธิตจัดส่งมาที่ สป.อว.
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx csv api
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประมวลผลจากข้อมูลรายบุคคลนักเรียน ที่โรงเรียนสาธิตจัดส่งมาที่ สป.อว.
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx csv api
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต ระดับก่อนประถมศึกษา /คำนวณอายุ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565/ ระดับก่อนประถมศึกษา หมายถึง เด็กเล็ก เตรียมอนุบาล อนุบาล1 อนุบาล2 และ อนุบาล3...
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx csv api