ผู้ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผู้ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
facebook   twiter

ผู้ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยตอบแบบสอบถามดังกล่าวภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 1 ปี จำแนกตามสถานภาพการทำงาน

Data source cannot be displayed.
ผู้ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key a3eb5e53-f0fb-4181-92a4-cc656c212c51
Tags การมีงานทำ บัณฑิตตกงาน บัณฑิตมีงานทำ ภาวะการมีงานทำ สถานภาพการทำงาน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date May 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Contact Email info@mhesi.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต/กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Data Format
  • CSV
  • XLS
  • อื่นๆ
API
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language ไทย
Last updated date 2024-03-06
Data release calendar 2021-03-28
Disaggregate (Statistical data)
  • เพศ
  • ระดับการศึกษา
  • อื่นๆ
สถานภาพการทำงาน
Unit of measure (Statistical data) คน
High Value Dataset No Show
Related
อัตราการมีงานทำต่อประชากรวัยแรงงาน เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งการวิเคราะห์จากอัตราการจ้างงานเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv xlsx
ร้อยละการมีงานทำของแรงงานสูงอายุ(อายุ 60 ปีขึ้นไป)
Last update dataset : May 12, 2024  
csv xlsx
ชั่วโมงการทำงานของแรงงาน เป็นตัวชี้วัดที่ส่าคัญตัวหนึ่งในการแสดงศักยภาพของการท่างาน โดยทั่วไป ถ้าผู้มีงานท่าเป็นผู้ที่ท่างานตั้งแต่ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv xlsx