Text Size | A   A   A
การออกแบบการประมวลผลและวิเคราะห์ผลข้อมูล (สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย)
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการออกแบบการประมวลผลและวิเคราะห์ผล เช่น 1. วิธีการประมาณค่า (สูตร) 2.การลงรหัส การตรวจสอบข้อมูล การบูรณาการ (การบรรณาธิกรด้วยเครื่อง Machine Edit)

Data source cannot be displayed.
การออกแบบการประมวลผลและวิเคราะห์ผลข้อมูล (สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key eb6d0e90-4e1c-480a-8219-3a361570df8d
Tags MICS การออกแบบ ข้อมูล ประชากร ประมวลผล วิเคราะห์ผล สตรี สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ออกแบบ เด็ก เด็กและสตรี
Visibility Public
Dataset create date March 10, 2022
Maintain date March 10, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภทอื่น ๆ
Contact Person กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านสังคม
Contact Email social.plan@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 3
Geo Coverage ประเทศ
Data Source โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Support หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ
Data Collect ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/แรงงาน/สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย.aspx
Data Language ไทย
Created date 2019-12-15
Last updated date 2020-04-07
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
ข้อมูลจำนวนสถิติการแจ้งคนหาย คนนิรนาม ศพนิaรนาม ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
Last update dataset : May 24, 2022  
url
ข้อมูลจำนวนสถิติการแจ้งคนหาย คนนิรนาม ศพนิรนาม ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
Last update dataset : May 24, 2022  
url
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย รายละเอียดการควบคุมการเปิดเผยข้อมูล เช่น เทคนิคที่ใช้ในการปกปิดข้อมูล รายการตัวแปรที่ปกปิด...
Last update dataset : March 10, 2022  
xls