ปริมาณการใช้งานเน็ตประชารัฐ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปริมาณการใช้งานเน็ตประชารัฐ
High Value Dataset
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
facebook   twiter

ชุดข้อมูลปริมาณการใช้งานเน็ตประชารัฐของหมู่บ้าน จำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน รายเดือน

Data source cannot be displayed.
ปริมาณการใช้งานเน็ตประชารัฐ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 78e7405b-947e-4752-a10c-67c4b819ec74
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags ปริมาณการใช้งาน เน็ตประชารัฐ
Visibility Public
Dataset create date January 4, 2021
Maintain date December 20, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Contact Email wittawat.c@mdes.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset Show
Related
ปริมาณการใช้งานเฉลียจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (นาที/เลขหมาย/เดือน)
Last update dataset : April 7, 2024  
xlsx
รายชื่อโรงเรียนที่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+)
Last update dataset : December 7, 2023  
xls xlsx
รายชื่อโรงเรียนที่มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (USO Net) ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)
Last update dataset : August 7, 2023  
xlsx