รายชื่อเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายชื่อเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Rating
Organizations : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
facebook   twiter

เว็บไซต์ (Website) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Data source cannot be displayed.
รายชื่อเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 726bbbf3-5442-429c-844e-efa9602babb1
Groups การเมืองและการปกครอง
Tags Website องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. เว็บไซต์
Visibility Public
Dataset create date March 23, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายนุกูล บุญทวี
Contact Email nugoonbo@dla.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายละเอียดทะเบียนข้อมูลพื้นฐานแผนตำบลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ จัดทำขึ้นเพื่อ (1) เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานประกอบการ เช่น...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่หรือส่วนของสถานที่ ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอยู่ในที่ ตั้งที่แน่นอน ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะดำเนินงานโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของ...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv