ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ
Rating
Organizations : กรมพัฒนาที่ดิน
facebook   twiter

แผนที่พื้นที่ชุ่มน้ำสำหรับ สนับสนุนงานวางแผนการใช้ที่ดินด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่องทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Geographic dataset
Equivalent scale
Positional accuracy
Created date
Last updated date
Data release date
Additional Info
Data Key d3baed2d-f3dc-49a8-9641-8192a3136046
Groups เกษตรกรรม
Tags กรมพัฒนาที่ดิน การใช้ที่ดิน ที่ดิน พื้นที่ชุ่มน้ำ
Visibility Public
Dataset create date December 26, 2021
Maintain date May 15, 2022
Data Type ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
Contact Person กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
Contact Email lpd_6@ldd.go.th
Objective มติคณะรัฐมนตรี
Update Frequency Unit ปี
Geo Coverage ไม่มี
Data Source การสำรวจและจัดเก็บข้อมูล
Data Format
  • Image
  • Shapefile
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL http://webapp.ldd.go.th/lpd/WetlandsInformation.php
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย การใช้ที่ดิน,รายได้,รายจ่าย,หนี้สิน,ทรัพย์สิน,ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน,ทัศนคติ
Last update dataset : February 12, 2023  
xls
ข้อมูลผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ซึ่งอนุมัติหลักการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมโดยมิให้กรรมสิทธิ์...
Last update dataset : February 10, 2023  
csv xls
เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติและนานาชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar sites)
Last update dataset : February 10, 2023  
url