Text Size | A   A   A
ข้อมูลการแจ้งเวียนมาตรการด้านมาตรการสุขอนามัย สุขอนามัยพืช/มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO Notification)
Rating
Organizations : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลการแจ้งเวียนมาตรการด้านมาตรการสุขอนมัย สุขอนามัยพืช/มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization:WTO) โดยการแจ้งเตือนข้อมูลดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้การแข่งขันทางการค้าเป็นธรรมและสร้างความมั่นใจให้แก่ทั้งผู้ค้าและผู้ลงทุน ผู้ผลิต และผู้ส่งออกสามารถคาดการณ์และวางแผนการค้าระหว่างประเทศล่วงหน้า

sps 8 downloads
tbt 4 downloads
Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการแจ้งเวียนมาตรการด้านมาตรการสุขอนามัย สุขอนามัยพืช/มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO Notification)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key af4eda17-7a9a-48ed-b4b9-d42741f87987
Groups เกษตรกรรม
Tags มาตรการสุขอนามัย สุขอนามัยพืช
Visibility Public
Dataset create date July 14, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายณัฐภัทร อินแหยม
Contact Email natthapat@acfs.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show