เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
Rating
Organizations : กรมพัฒนาที่ดิน
facebook   twiter

เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดบริเวณการใช้ที่ดินที่เหมาะสม มีศักยภาพครอบคลุม ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสภาพภูมิสังคม เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแผนงานพัฒนาการปลูกพืชเศรษฐกิจ และเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตและการตลาด ครอบคลุมพื้นที่ปลูก ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ข้าวนาปรัง ทุเรียน ลำไย กาแฟ ยางพารา มังคุด เงาะ สับปะรด ถั่วเหลืองฤดูแล้ง มะพร้าว กล้วยไข่ กล้วยหอม ส้มโอ ทานตะวัน มะม่วง

Data source cannot be displayed.
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Geographic dataset
Equivalent scale
Positional accuracy
Created date
Last updated date
Data release date
Additional Info
Data Key cb653a19-91a5-4582-b760-88c2ceadad28
Groups เกษตรกรรม
Tags กรมพัฒนาที่ดิน การใช้ที่ดิน พืชเศรษฐกิจ แผนการใช้ที่ดิน
Visibility Public
Dataset create date December 24, 2021
Maintain date May 15, 2022
Data Type ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
Contact Person กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
Contact Email lpd_5@ldd.go.th
Objective
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Geo Coverage ไม่มี
Data Source การสำรวจเก็บข้อมูล
Data Format
  • Image
  • Shapefile
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL http://webapp.ldd.go.th/lpd/zonmap1.php
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ถาวรและเนื้อที่ป่าไม้ถาวรรายจังหวัด โดยจัดเก็บข้อมูลใน รูปแบบ CSV ใช้เป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาและเปรียบเทียบพื้นที่ป่าไม้ถาวรในประเทศไทย
Last update dataset : April 1, 2024  
csv api
ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เป็น ข้อมูลการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ...
Last update dataset : April 1, 2024  
xlsx csv
พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี พื้นที่น้ำท่วมในอดีตย้อนหลัง...
Last update dataset : April 1, 2024  
url zip