Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
ความคิดเห็นเยาวชนอายุ 10 -25 ปี เรื่องสุขภาวะทางเพศโดยความร่วมมือของ สภาเด็กและเยาวชน UNFPA และไทยพีบีเอส เมื่อปี 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ผลการวิเคราะห์จำนวนผู้เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามสังกัด/กลุ่มโรงเรียน
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คำนวณจากข้อมูลตัวอย่างของการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร รอบที่ 3 สำรวจโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ขั้นตอนการขอใบแทนใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ข้อมูลโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวันสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์พัฒนาการศึกษาก่อนปฐมวัย เพื่อจัดการด้านการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัยและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml pdf json
ชั้นข้อมูลที่ตั้งวิทยาลัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 1.ยุบโรงเรียนสวนหลวง เขตปทุมวัน 1 โรงเรียน เมื่อ 31 ธันวาคม 2553 2.เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดปทุมวนาราม สำนักงายเขตปทุมวัน...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ข่าวสาร องค์ความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Last update dataset : October 31, 2021  
สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งตามสาขาวิชา และ ประเภททุน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งตามประเทศที่ศึกษา และ ประเภททุน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ภาพรวมสถิติการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งตามประเทศ และ ระดับการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf
สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งตามสาขาวิชา และ ประเภททุน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ภาพรวมสถิติการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งตามประเทศ และ ระดับการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf csv
สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งตามสาขาวิชา และ ประเภททุน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งตามประเทศที่ศึกษา และ ประเภททุน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งตามสาขาวิชา และ ประเภททุน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งตามประเทศที่ศึกษา และ ประเภททุน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
csv