Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 จัดเก็บเ 10 กรกฎาคม 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx