Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
จำนวนนักเรียนแยกตามการพักนอน ปีการศึกษา 2564 เทอม 1-2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
Last update dataset : April 1, 2022  
csv
จำนวนนักเรียนแยกตามเกณฑ์น้ำหนักและส่วนสูง ปีการศึกษา 2564 เทอม 1-2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
Last update dataset : April 1, 2022  
csv
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2564 เทอม 1-2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
Last update dataset : April 1, 2022  
csv
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา ปีการศึกษา 2564 เทอม 1-2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
Last update dataset : April 1, 2022  
csv
จำนวนนักเรียนแยกตามการเดินทาง ปีการศึกษา 2564 เทอม 1-2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
Last update dataset : April 1, 2022  
csv
จำนวนนักเรียนขาดแคลน ปีการศึกษา 2564 เทอม 1-2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
Last update dataset : April 1, 2022  
csv
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564 เทอม 1-2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
Last update dataset : April 1, 2022  
csv
จำนวนนักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2564 เทอม 1-2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
Last update dataset : April 1, 2022  
csv
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564 เทอม 1 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
Last update dataset : March 30, 2022  
csv
จำนวนนักเรียนแยกตามโรงเรียนและอายุ ปีการศึกษา 2564 เทอม 1-2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
Last update dataset : March 30, 2022  
csv
จำนวนนักเรียนแยกตามโรงเรียนและเพศ ปีการศึกษา 2564 เทอม 1-2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
Last update dataset : March 30, 2022  
csv
จำนวนห้องเรียนแยกตามโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 เทอม 1-2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
Last update dataset : March 30, 2022  
csv
จำนวนนักเรียนแยกตามโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 เทอม 1-2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
Last update dataset : March 30, 2022  
csv
จำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ข้อมูลของกรมการปกครอง
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx csv
เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนกับจำนวนประชากรวัยเรียนโดยคิดเป็นอัตราส่วน
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx csv
เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราส่วนการเข้ารับการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx csv
เป็นข้อมูลจำนวนครู อาจารย์ บุคลากรที่ทำหน้าที่สอนในสถานศึกษา จำแนกตามสังกัด
Last update dataset : February 27, 2022  
xls csv xlsx
เป็นข้อมูลจำนวนห้องเรียน สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน จำแนกตามสังกัด
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx csv
ผู้มีงานทำ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดาห์แห่งการสำรวจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 1.ได้ทำงานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร...
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
เป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการ จำแนกตามประเภทความพิการ
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx csv