Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
เป็นข้อมูลความต้องการบุคลากรในเขต EEC ปี 2562-2566 ตาม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายกับกำลังการผลิตปี 2560-2562 ใน จ.ฉะเชิงเทรา
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
เป็นข้อมูลจำนวนและร้อยละของกลุ่มประชากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำแนกตามสังกัด
Last update dataset : February 27, 2022  
database
เป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx csv
เป็นข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านทักษะและประสบการณ์ของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับหลังจากเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนกับจำนวนห้องเรียนโดยคิดเป็นอัตราส่วน
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx csv
เป็นข้อมูลจำนวนและร้อยละของกลุ่มประชากรนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำแนกตามระดับชั้น
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
เป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุการออกกลางคัน
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx csv
เป็นข้อมูลจำนวนสถานศึกษา ที่จัดการเรียนการสอน จำแนกตามสังกัด
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx csv
เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนครูผู้สอนกับจำนวนผู้เรียนโดยคิดเป็นอัตราส่วน
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx csv
แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2565
Last update dataset : February 24, 2022  
url
เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อการจัดอันดับความสำเร็จของสถาบันการศึกษา โดยนำเป้าหมาย SDGs หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ...
Last update dataset : February 24, 2022  
url rdf
ฐานข้อมูลฤตภาค เป็นกฤตภาคข่าวออนไลน์ ที่รวบรวมและให้การสืบค้นในรูปแบบของข่าวสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ – วิจารณ์ รายงานหรือข้อเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และอื่นๆ...
Last update dataset : February 24, 2022  
url
ฐานข้อมูลดิจิทัลคอลเล็กชั่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Rajabhat University)...
Last update dataset : February 24, 2022  
url
ฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร-ตาก วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรวบรวมสารสนเทศท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรและตาก 2. เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นให้แพร่หลาย...
Last update dataset : February 24, 2022  
url
แผนพลิกโฉมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ฉบับนี้ได้ตระหนักถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้สมรรถนะและศักยภาพ ที่เน้นการขับเคล่ือนต่อเนื่องจากกลยุทธ์มหาวิทยาลัย...
Last update dataset : February 24, 2022  
pdf
การขออนุญาตและการดาเนินการที่เกี่ยวกับยุทธภัณฑ์
Last update dataset : January 24, 2022  
pdf
จำนวนนักเรียนแยกตามการเดินทาง ปีการศึกษา 2563 เทอม 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
Last update dataset : November 23, 2021  
csv
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจ ต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2561
Last update dataset : October 31, 2021  
xls zip