การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
จำนวนนักเรียน แยกตามประเภทความพิการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
Last update dataset : October 31, 2021  
doc
จำนวนนักเรียน แยกตามระดับชั้น เพศ และประเภทความพิการ
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf