Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
จำนวนนักเรียน แยกตามประเภทความพิการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
จำนวนนักเรียน แยกตามระดับชั้น เพศ และประเภทความพิการ
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf