Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ภาคเรียนที่ 1/2563
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx