การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
รายงานด้านการศึกษา  ปี 2550 - 2553
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx