การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจ ต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2560
Last update dataset : October 31, 2021  
xls zip