การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
เป็นข้อมูลจำนวนและร้อยละของกลุ่มประชากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำแนกตามสังกัด
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx