การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
ข้อมูลโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx