Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำแนกตาม สถาบัน คณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv api