Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
เป็นข้อมูลจำนวนสถานศึกษา ที่จัดการเรียนการสอน จำแนกตามสังกัด
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx csv
สถาบันการศึกษา จำแนกตาม กลุ่มสถาบัน โดยสรุปจากข้อมูลรายสถานศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
Last update dataset : October 31, 2021  
csv api
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาในประเทศไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
csv