การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
เป็นข้อมูลจำนวนสถานศึกษา ที่จัดการเรียนการสอน จำแนกตามสังกัด
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx csv
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูล ที่อยู่ พิกัด ระดับวามสูงจากน้ำทะเล ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx