Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
เป็นข้อมูลจำนวนห้องเรียน สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน จำแนกตามสังกัด
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx csv
เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนกับจำนวนห้องเรียนโดยคิดเป็นอัตราส่วน
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx csv
จำนวนห้องเรียนแยกตามโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx