การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
เป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการ จำแนกตามประเภทความพิการ
Last update dataset : August 12, 2023  
xlsx csv