การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
เป็นข้อมูลความต้องการบุคลากรในเขต EEC ปี 2562-2566 ตาม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายกับกำลังการผลิตปี 2560-2562 ใน จ.ฉะเชิงเทรา
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx