Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
ฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร-ตาก วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรวบรวมสารสนเทศท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรและตาก 2. เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นให้แพร่หลาย...
Last update dataset : February 24, 2022  
url