การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
เป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส
Last update dataset : March 12, 2024  
xlsx csv