การเมืองและการปกครอง - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : การเมืองและการปกครอง
เว็บไซต์ (Website) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
รหัส อปท. ตามมาตรฐานเขตการปกครองของไทย/อ้างอิงสำหรับลงทะเบียนอบรมของกรม
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม ปี 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf jpeg
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีประจำปี 2564 http://www.phutoei.go.th/files/pdfcontent/pdf-1599555183.pdf
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ชุดข้อมูลรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ หมายเลขโทรศัพท์ ของส่วนราชการภายในจังหวัดลพบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
สรุปกรอบแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
รหัสเขต รหัสแขวง ชื่อแขวงของกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี พ.ศ. 2550
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ปี พ.ศ. 2557
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลการใช้สิทธิและผลการออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รายนามองคมนตรี
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์บนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (decor.soc.go.th)
Last update dataset : October 31, 2021  
json xlsx
ข้อมูลประกาศราชกิจจานุเบกษา (rkj.soc.go.th)
Last update dataset : October 31, 2021  
json xlsx
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี พ.ศ. 2548
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลกฎหมายที่รักษาการหรืออยู่ในความรับผิดชอบที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการขออนุมัติหรืออนุญาตของกระทรวงมหาดไทย มีประโยชน์สำหรับประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 2557
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รายการคณะรัฐมนตรีทั้งหมดของประเทศไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx