การเมืองและการปกครอง - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : การเมืองและการปกครอง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย คณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 24 สิงหาคม 2557...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
สรุปข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv
พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
รางวัลที่มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (www.cabinet.thaigov.go.th)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
ข้อมูลการใช้สิทธิและผลการออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2550
Last update dataset : October 31, 2021  
csv