การเมืองและการปกครอง - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : การเมืองและการปกครอง
รหัสเขต รหัสแขวง ชื่อแขวงของกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx