Text Size | A   A   A
Groups : คมนาคมและโลจิสติกส์
ที่มา : กรมการขนส่งทางบก วันที่ปรับปรุง : 10/05/2019 ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 02-141-7403
Last update dataset : February 23, 2020  
csv
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ วันที่ปรับปรุง : 09/10/2018 ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 02-141-7403
Last update dataset : February 23, 2020  
csv
ที่มา : กรมการปกครอง วันที่ปรับปรุง : 17/01/2019 ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 02-141-7403
Last update dataset : February 23, 2020  
csv