คมนาคมและโลจิสติกส์ - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : คมนาคมและโลจิสติกส์
ข้อมูลประมาณการปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
Last update dataset : March 15, 2022  
csv xlsx
ปริมาณจราจรทางถนนจำแนกตามสายทาง และตอนควบคุม ณ จุดสำรวจ
Last update dataset : March 15, 2022  
xlsx csv
ปริมาณจราจรทางถนนจำแนกตามสายทาง และตอนควบคุม ณ จุดสำรวจ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ข้อมูลประมาณการปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันตลอดปี บนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
ปริมาณรถที่เดินทางผ่านจุดสำรวจบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv