Text Size | A   A   A
Groups : คมนาคมและโลจิสติกส์
ข้อมูลการเดินทางของประชาชนด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และปริมาณรถยนต์ที่เดินทางเข้า - ออกกรุงเทพฯ ผ่าน 10 จุดสำรวจบนถนนทางหลวง และปริมาณจราจรที่ผ่านด่านบนทางด่วน
Last update dataset : June 14, 2022  
url