คมนาคมและโลจิสติกส์ - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : คมนาคมและโลจิสติกส์
จำนวนรถที่จดทะเบียนสะสม จังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx url
จำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ จำแนกตามประเภทใบอนุญาต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx url