Text Size | A   A   A
Groups : คมนาคมและโลจิสติกส์
สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม ณ วันที่ ........   หมายถึง  จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls
สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม ณ วันที่ ........   หมายถึง  จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์...
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv
สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม ณ วันที่ ... หมายถึง จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls
สถิติจำนวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ ...........  หมายถึง  จำนวนรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  ที่มีอยู่ทั้งสิ้น ณ วันที่...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls
ปริมาณการขนส่งสินค้าในแม่น้ำ ปี 2557 เป็นข้อมูลเศรษฐกิจการขนส่งสินค้าบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา และป่าสัก โดยทำการเก็บข้อมูลสินค้าของเรือบรรทุกสินค้า...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
สถิติจำนวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ ...........  หมายถึง  จำนวนรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  ที่มีอยู่ทั้งสิ้น ณ วันที่...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls
สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม ณ วันที่ ........   หมายถึง  จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์...
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv
ปริมาณสินค้าที่ขนส่งทางน้ำเฉพาะแห่ง บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสัก ปี 2547-2556 (ปฏิทิน) เป็นข้อมูลเศรษฐกิจการขนส่งสินค้าบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา และป่าสัก...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม ณ วันที่ ........   หมายถึง  จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์...
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv
สถิติจำนวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ ...........  หมายถึง  จำนวนรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  ที่มีอยู่ทั้งสิ้น ณ วันที่...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls
สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม ณ วันที่ ........   หมายถึง   จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls
จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการเรือในคลองแสนแสบ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้โดยสารที่ขึ้น - ลงเรือตามท่าเทียบเรือต่างๆ ในช่วงเวลาที่เรือให้บริการเที่ยวแรกถึงเที่ยวสุดท้าย...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
ข้อมูลเรือ พ.ศ. 2557 ตามพระราชกิจจานุเบกษา  เป็นข้อมูลเรือ พ.ศ. 2557 ตามพระราชกิจจานุเบกษาที่อนุญาตให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ -...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันเรือด่วนเลียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้โดยสารที่ขึ้น - ลงเรือตามท่าเทียบเรือต่างๆ ตั้งแต่ท่าต้นทางถึงท่าปลายทาง...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
สถิติจำนวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ ...........  หมายถึง  จำนวนรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  ที่มีอยู่ทั้งสิ้น ณ วันที่...
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv
สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม ณ วันที่ ........   หมายถึง  จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls
สถิติจำนวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ ...........  หมายถึง  จำนวนรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  ที่มีอยู่ทั้งสิ้น ณ วันที่...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls
ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันตลอดปี บนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
สถิติจำนวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 หมายถึง  จำนวนรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  ที่มีอยู่ทั้งสิ้น ณ...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls
สถิติจำนวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ ...........  หมายถึง  จำนวนรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  ที่มีอยู่ทั้งสิ้น ณ วันที่...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls