คมนาคมและโลจิสติกส์ - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : คมนาคมและโลจิสติกส์
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม
Last update dataset : November 1, 2022  
xlsx csv
ข้อมูลประมาณการปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
Last update dataset : March 15, 2022  
csv xlsx
ปริมาณจราจรทางถนนจำแนกตามสายทาง และตอนควบคุม ณ จุดสำรวจ
Last update dataset : March 15, 2022  
xlsx csv
ปริมาณจราจรทางถนนจำแนกตามสายทาง และตอนควบคุม ณ จุดสำรวจ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ข้อมูลประมาณการปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ข้อมูลขบวนรถของการรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับด้านการโดยสาร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx json
สถานีรับส่งผู้โดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทย ตำแหน่งที่ตั้ง ระยะทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx json csv
ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันตลอดปี บนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
ปริมาณรถที่เดินทางผ่านจุดสำรวจบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv