Text Size | A   A   A
Groups : คมนาคมและโลจิสติกส์
ปริมาณการขนส่งสินค้าชายฝั่งทะเล ปี 2557 เป็นข้อมูลปริมาณสินค้าที่ เข้า - ออก บริเวณเมืองท่าชายทะเล ปี 2557 โดยได้ทำการเก็บรวบรวมจากด่านศุลกากรบริเวณเมืองท่าชายทะเล
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันของเรือยนต์ข้ามฟาก เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้โดยสาร ในเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx