คมนาคมและโลจิสติกส์ - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : คมนาคมและโลจิสติกส์
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2553
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2552
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2554
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2553
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2556
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2555
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2554
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2551
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2547
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2551
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2550
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2549
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2548
Last update dataset : October 31, 2021  
xls